קטגוריה זו תכיל קורסים לבדיקות פנימיות של רכיבים ופיילוטים שונים